fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽA
Firma Handlowo-Usługowa HRANICIA Tomasz Moroński, Michał Strach Civil Partnership
 so sídlom v Moszczenici 79, 32-744 Łapczyca, NIP 868 196 34 93, Regon 360461541

podniká pod názvom Firma Handlowo-Usługowa BORDER Tomasz Moroński, Michał Strach Spółka Cywilna
ohľadom vašich osobných údajov.

ktorým sa implementujú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/ 46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len „GDPR“)

 1. Správcom Vašich osobných údajov je Firma Handlowo-Usługowa BORDER Tomasz Moroński, Michał Strach Spółka Cywilna so sídlom Moszczenica 79, 32-744 Łapczyca, NIP 868 196 34 93, Správca Regon360461541 (ďalej len Správca RegonXNUMX).
 2. Kontaktné údaje správcu údajov:
  emailová adresa border.malopolska@gmail.com
 3. V závislosti od vašich súhlasov a existujúcich zákonných povinností môže Správca spracúvať vaše údaje podľa čl. 6 sek. 1 lit. a, b) c) a f) GDPR za účelom:
  a) Uzavretie a plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami zo strany Správcu (v prípade jej uzavretia) - právnym základom spracúvania je snaha o uzavretie a plnenie zmluvy,
  b) Priamy marketing služieb správcu, počas trvania zmluvy, ako aj po jej skončení, za účelom prezentácie ponuky služieb správcu a ich podmienok - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správcu alebo Váš súhlas ,
  c) plnenie zákonných povinností správcu - právnym základom spracúvania je zákon,
  d) Prešetrovanie a posudzovanie nárokov súvisiacich so zmluvou uzatvorenou s Vami (v prípade jej uzavretia) - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správcu alebo zákonné ustanovenie (Občiansky zákonník alebo iný príslušný zákon),
 4. Správca nevykonáva automatizované spracovanie osobných údajov, najmä ich neprofiluje.
 5. Poskytnutie vašich údajov je:
  a) dobrovoľné, ale nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy (ak je vôľa ju uzavrieť),
  b) úplne dobrovoľné z hľadiska ich spracúvania na marketingové účely.
 6. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu údajov
  na marketingové účely.
 7. Vaše údaje spracúva správca na konkrétne účely, resp. po uplynutí lehoty:
  a) vyžaduje zákon,
  b) existenciu oprávneného záujmu správcu,
  c) obmedzenie všetkých nárokov z uzatvorenej zmluvy,
  d) platnosť vášho súhlasu.
 8. Správca môže zdieľať vaše osobné údaje iba:
  a) subjekty oprávnené podľa zákona,
  b) Subjekty poverené správcom len v záujme správcu a v jeho mene na základe uzatvorenej zmluvy a v medziach v nej uvedených, najmä externí dodávatelia služieb,
  c) Iným subjektom na základe Vášho výslovného súhlasu.
 9. Vaše osobné údaje nebudú Správcom prenášané do tretích krajín ani subjektom so sídlom v zahraničí.
 10. Máte právo na prístup k údajom, na opravu alebo prenos údajov, ako aj namietať proti spracúvaniu údajov na marketingové účely, požadovať vymazanie údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Máte tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie založené na tomto súhlase pred dňom jeho odvolania.
 11. V prípade akýchkoľvek pochybností o spracúvaní Vašich osobných údajov Správcom údajov sa môžete na Správcu obrátiť prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy.
 12. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

Politika cookies

Čo sú cookies (cookies)?

Súbory cookie (tiež známe ako cookies) sú súbory odoslané webovou stránkou a uložené v prehliadači používateľa. Slúžia na sledovanie návštevnosti webovej stránky, uľahčenie správneho fungovania webovej stránky a pomáhajú prispôsobiť webovú stránku požiadavkám jednotlivých používateľov internetu, pričom si pamätajú ich preferencie a správanie na webovej stránke. Môžu byť tiež použité na ukladanie hesiel a prihlasovacích údajov.

 1. Webové stránky nezhromažďujú automaticky žiadne informácie okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.
 2. Súbory cookies (tzv. „Cookies“) sú údaje IT, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení používateľa webovej stránky a sú určené na používanie stránok webovej stránky. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, ich čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie používateľa webových stránok a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ webových stránok.
 4. Cookies sú používané pre:
  1. úprava obsahu stránok Webových stránok podľa preferencií Používateľa a optimalizácia používania webových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie používateľa webovej stránky a správne zobraziť webovú stránku, prispôsobenú jeho individuálnym potrebám;
  2. vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšenie ich štruktúry a obsahu;
  3. udržiavanie relácie Používateľa Webovej stránky (po prihlásení), vďaka čomu Používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webu;
 5. Webová stránka používa dva základné typy cookies: „relácia“ (súbory cookie relácie) a „opravené“ (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo do ich vymazania Používateľom.
 6. Web používa tieto typy cookies:
  1. „Nevyhnutné“ cookies, ktoré umožňujú používanie služieb dostupných na Webovej stránke, napr. autentifikačné cookies používané pre služby, ktoré vyžadujú autentifikáciu na Webovej stránke;
  2. cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napríklad používané na odhaľovanie podvodov v oblasti autentifikácie na webovej stránke;
  3. „Výkonnostné“ cookies, umožňujúce zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok;
  4. „funkčné“ cookies, umožňujúce „zapamätanie si“ nastavení zvolených Používateľom a personalizáciu používateľského rozhrania, napr. z hľadiska zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého Používateľ pochádza, veľkosti písma, vzhľadu webovej stránky a pod.;
  5. „Reklamné“ cookies, ktoré umožňujú doručovanie reklamného obsahu Používateľom viac prispôsobené ich záujmom.
 7. Softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) v mnohých prípadoch umožňuje ukladanie súborov cookie na koncovom zariadení používateľa. Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia môžu byť zmenené najmä tak, že blokujú automatickú manipuláciu s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo o nich informujú zakaždým, keď sú umiestnené v zariadení užívateľa webovej stránky. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov cookie sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webového prehľadávača).
 8. Prevádzkovateľ webovej stránky informuje, že obmedzenia týkajúce sa používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré z funkcií dostupných na webovej stránke.
 9. Cookies umiestnené na koncovom zariadení Používateľa webových stránok môžu používať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s Prevádzkovateľom webových stránok.
 10. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na http://wszystkoociasteczkach.pl/ alebo v časti „Pomocník“ v menu prehliadača.

Pin It na Pinterest

Zdieľať